Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb společností MACHIN.CZ s.r.o.

 

Cl. I. Základní pojmy

1. Poskytovatelem je společnost MACHIN.CZ s.r.o.,  se sídlem Uherské Hradiště, Milíčova 467, PSČ 686 01, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 37968

2. Uživatelem je jakákoliv právnická osoba, nebo jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která objedná u Poskytovatele služby.

3. Provozem serveru se rozumí úplatné poskytování datových telekomunikačních služeb spočívajících v technické správě domény 2. úrovně ( hostingu ) uživatele na technických prostředcích zajištěných  poskytovatelem.

 

Cl. II. Provozní podmínky, práva a povinnosti poskytovatele, práva a povinnosti uživatele

1. Poskytovatel zajistí na základe uzavřené objednávky pro uživatele :

• nepřetržitý dohled nad provozem serveru, na kterém bude provozovaná služba uživatele,

• odpovídající technickou podporu podle typu poskytované služby,

• u správce doménového jména zajistí poskytovatel pro uživatele registraci a provoz doménového jména v doméně 2. úrovně.

2. Za účelem poskytování služeb se uživatel zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnost, zejména při montáži, seřízení, údržbě, doplnění, opravě, úpravě, měření, revizi, demontáži apod. technických zařízení prostřednictví kterých je zajišťována služba pro uživatele, a to po celou dobu trvání smlouvy.

3. Uživatel bere na vědomí, že při zajišťování činností dle odst. 2. tohoto článku muže dojít k výpadku poskytovaných služeb, případně ke ztrátě dat na používaném zařízení. Uživatel je sám odpovědný za provádění zálohování dat a poskytovatel za ztrátu dat nenese odpovědnost.

4. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb.

5. Uživateli je zakázáno a poskytovatel je oprávněn okamžité ukončit poskytování služeb, jestliže uživatel poruší zákaz a prostřednictvím poskytovatele bude na Internetu :

• nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s právním řádem CR a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je CR vázána

• propagovat potlačování Ústavou zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národu

• nabízet nebo šířit nezákonný pornografický materiál

• provozovat warez, gamez, crack servery a nebo obsah s podobným zaměřením

• provozovat download servery

• provozovat servery nabízející nelegálně získaný software za účelem jeho dalšího prodeje a poskytování tohoto nelegálního software třetím osobám

• provozovat chat servery

• provozovat servery zaměřující se na spam

• provozovat servery přetěžující databázové systémy (např. použití nevhodné databáze, špatná indexace dat a pod.)

• provozovat servery, které obsahují nadměrné množství hudebních a filmových souboru (mp3, mpeg, avi atd.), a které zároveň slouží především ke stahování těchto souboru

• využívat ftp prostor serveru pro úložiště nadměrného množství dat, která nejsou součástí webové prezentace či aplikace nebo používat tento prostor pro výměnu souboru s třetími osobami

• porušovat autorská a jiná práva třetích osob, včetně duševního vlastnictví

• provozovat servery, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy

• používat a šířit nástroje, které by ohrožovaly bezpečnost sítě Internet

• provozovat jakékoliv servery, jež se i částečně dají zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž případné zařazení uživatelova obsahu do některé z výše uvedených kategorií je plně na uvážení poskytovatele.

6. V případe, že se uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozím odstavci (bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele), odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením smluvních povinností vznikla.

 

Cl. III. Domény

1. Správcem doménových jmen v "top level" doméně je uživatelem zvolená společnost, která má oprávnění provádět registrace domén 2. úrovně ( dále jen registrátor ).

2. Uživatel má doménové jméno v doméně 2. úrovně pronajaté do užívání od registrátora. Za tento pronájem doménového jména platí uživatel zvolenému registrátorovi poplatek.

3. Veškerá dispoziční práva k pronajatému a zaplacenému doménovému jménu náleží uživateli, který je oprávněn v rámci pronájmu s daným jménem nakládat dle obchodních podmínek příslušného registrátora domény 2. úrovně.

4. Poskytovatel k doménovému jménu nemá žádné práva, není jeho vlastníkem, uživatelem ani plátcem jeho pronájmu. Je pouze technickým správcem domény; muže však na základe písemné žádosti uživatele zprostředkovat platbu domény u registrátora.

 

Cl. IV. Závady, odstávky, reklamace, poruchy

1. V souvislosti s poskytovanými službami muže docházet k jejich dočasnému omezení, přerušení nebo snížení jejich kvality. V takovém případě poskytovatel nenese odpovědnost za škody, které uživateli nebo třetím osobám vzniknou nefunkčností serveru, poškozením, ztrátou nebo únikem dat. Stejně tak poskytovatel za škody neodpovídá v případech uvedených v odst. 2, 5 a 7 tohoto článku.

2. Uživatel bere na vědomí, že na technických prostředcích zajišťujících provoz služby mohou být prováděny odstávky k zajištění nutných bezpečnostních upgrade softwaru, údržbu či výměnu hardwaru, a to v rozsahu maximálně 60 minut měsíčně.

3. Odstávka bude vždy realizována podle technických možností v době nižšího provozu o víkendech, svátcích a v nočních hodinách. Odstávka bude provedena vždy pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení činností dle odstavce 2. tohoto článku.

4. Nevyčerpaná doba z 60 minut měsíčně u plánovaných odstávek se po dobu maximálně tří měsíců sčítá. Součet takto nevyčerpané doby smí být využit v případe složitějších činností spojených s údržbou, opravami a ochranou technických zařízení.

5. Poskytovatel neodpovídá za překážky, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu v plnění jeho povinností Poskytovatel neodpovídá uživateli nebo třetím osobám za škody, včetně nároku na náhradu ušlého zisku, které jim vzniknou v souvislosti s případným přerušením dodávky služeb, dojde-li k přerušení zásahem vyšší moci, nedodržením smluvních podmínek třetími osobami, zneužitím poskytovaných služeb třetími osobami, nebo jejich nelegálními zásahy.

6. Uživatel nemá právo na slevu z ceny za poskytované služby v souvislosti s výpadkem sítě housingového centra, ve kterém jsou umístěny technické prostředky zajišťující službu uživatele.

7. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli, případně třetím osobám, způsobí zejména tím, že na serveru poskytovatele bude spouštět nevhodné a přetěžující skripty snižující rychlost odezvy technických prostředků nebo znemožňující dostupnost třetích osob.

 

Cl. V. Objednávky, smlouvy, platební podmínky

1. Uživatel zamýšlené služby objednává u poskytovatele ústní či písemnou objednávkou. V rámci objednávky se strany dohodnou na předmětu a rozsahu plnění, platebních a dalších podmínkách, čímž dochází k uzavření smlouvy v ústní formě(dále jen Smlouva) Veškeré nezbytné náležitosti upravující vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem jsou upraveny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, které tak nahrazují písemné vyhotovení smlouvy, případně v předpisech, na které tyto Všeobecné obchodní podmínky odkazují..

2. Za poskytované služby náleží poskytovateli úplata. Způsob účtování jednotlivých služeb poskytnutých uživateli je dán typem služby. Uživatel se zavazuje, že bude respektovat platební podmínky uvedené na Poskytovatelem vystavené faktuře. Strany se předem dohodnou na ceně poskytovaných služeb v závislosti na délce fakturačního období, na případných slevách nebo přirážkách, způsobech platby, délce fakturačního období apod.

3. U placených služeb je poskytovatel oprávněn fakturovat zálohově předem, pokud se strany nedohodnou jinak. Na platbu v takovém případě poskytovatel vystaví zálohovou fakturu, kterou zašle spolu s informativní výzvou na e-mail zadaný uživatelem pro elektronickou komunikaci..

4. Uživatel nemá nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny za služby neposkytnuté v případě předčasného ukončení Smlouvy uživatelem bez uvedení závažného důvodu, kterým je např. neodůvodněné neplnění smluvních podmínek poskytovatelem.

 

Cl. VII. Trvání a zánik Smlouvy

1. Smlouvu lze uzavřít na dobu určitou, a to na dobu jednoho, dvou, nebo 5 let podle zvolené služby a délky fakturačního období. Dohodou stran lze dobu trvání smluvního vztahu prodloužit na další období.

2. Uživatel je oprávněn Smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla Poskytovateli doručena výpověď. Výpověď Smlouvy je uživatel povinen zaslat písemně (v elektronické formě) na e-mailovou adresu poskytovatele. Poskytovatel přijetí výpovědi potvrdí uživateli zpětným e-mailem. Písemnou výpověď lze doporučeně odeslat na adresu sídla poskytovatele. V pochybnostech o dnu doručení se má za to, že písemná výpověď byla poskytovateli doručena nejpozději sedmý den po jejím podání na poštu.

3. Pokud si uživatel v průběhu výpovědní lhůty nezmění poskytovatele hostingu (včetně změny DNS záznamu a technického správce), zavazuje se uhradit poskytovatelem vystavenou fakturu na další časové období podle dosud využívané služby.

4. Poskytovatel má právo vypovědět Smlouvu okamžitě, porušuje-li uživatel smluvní, nebo všeobecné obchodní podmínky, neplatí-li za odebrané služby, nebo je-li více jak 14 dnu v prodlení s plněním finančních závazků vůči poskytovateli.

5. V případě porušování smluvních podmínek ze strany poskytovatele, má uživatel právo vypovědět uzavřenou Smlouvu s okamžitou platností.

6. Poskytovatel zasílá výpověď uživateli e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě.

7. Pokud si uživatel v době, kterou si na základe zálohové faktury u poskytovatele zaplatil, změní DNS záznam, nebo údaj o technickém správci pro svoji doménu, není poskytovatel povinen nadále poskytovat žádné služby.

8. Obe smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytovat žádné informace třetím osobám. Povolenou výjimkou je uveřejňování marketingových informací poskytovatelem o svých zákaznících, kterých bude použito na webových stránkách poskytovatele a případně v jeho e-mailové korespondenci. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace poskytované na vyžádání orgánům činným v trestním řízení.

 

Cl. VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy a jsou plně závazné pro vztah vzniklý mezi Uživatelem a Poskytovatelem na základě uzavření Smlouvy a následného poskytování služeb.

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v textu Všeobecných obchodních podmínek.

3. Poskytovatelem změněné obchodní podmínky jsou platné a účinné od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly zveřejněny na webových stránkách poskytovatele.

4. V případě doručování zpráv prostřednictvím e-mailu platí, že zpráva byla druhé straně doručena třetím dnem po jejím odeslání.

5. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o změnách svých kontaktních údajů ( sídel, adres, telefonních čísel, faxu, e-mailu apod.).

6. V souladu s ustanovením § 262 odst. 1 Obch. z. se smluvní strany dohodly, že jejich smluvní závazkové vztahy se budou řídit obchodním zákoníkem. Vztahy neupravené tímto kodexem se řídí zákonem č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích, zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, případně občanským zákoníkem.

7 . Uzavřením Smlouvy a následně podpisem faktury souhlasí uživatel s tím, že na základě zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění budou na základě dohody stran veškeré spory vzniklé mezi účastníkem a poskytovatelem na základě Smlouvy a nebo v souvislosti s ní rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.

8. Tyto všeobecné obchodní podmínky budou zveřejněny na internetových stránkách Poskytovatele. Podpisem kterékoliv faktury za poskytnuté služby uživatel stvrzuje, že byl se Všeobecnými obchodními podmínkami poskytování služeb společností MACHIN.CZ s.r.o. seznámen..

9. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zaplacení proformy faktury za hostingové služby.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím